Общи условия за
използване

С настоящите Общи условия се уреждат отношенията между „Сън Енерджи 2019“ ООД (наричано по-долу, за краткост „ДРУЖЕСТВОТО” и всеки клиент (наричан по-долу, за краткост „КЛИЕНТА”), а ДРУЖЕСТВОТО и КЛИЕНТЪТ, заедно наричани СТРАНИТЕ,  по силата на тези общи условия се споразумяха за следното.

1. „Сън Енерджи 2019”, със седалище и адрес на управление: град Стара Загора, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 205874482, с електронна поща за кореспонденция HashRateHotel@gmail.com , представлявано от Иван Йовчев Йовчев в качеството му на Управител, наричано по-долу „ДРУЖЕСТВОТО”,

2. …………………………………………., с ЕГН ……………………. и постоянен адрес ……………………………………………………., притежаващ документ за самоличност № ………………. изд.на ……………………………… от………….., с телефонен номер ……………….. и имейл ……………….., наричано по-долу „КЛИЕНТА”, а ДРУЖЕСТВОТО и КЛИЕНТЪТ, заедно наричани СТРАНИТЕ, по силата на който СТРАНИТЕ се споразумяха за следното:

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Със сключването на настоящия договор ДРУЖЕСТВОТО предоставя възмездно на КЛИЕНТА съвкупност от услуги по позициониране, поддържане, запазване, охрана, осигуряване на свързаност, обслужване и други подобни, подробно описани в общите условия на ДРУЖЕСТВОТО и за краткост наричани „колокиране“ на клиентско оборудване, което оборудване се предоставя от КЛИЕНТА с цел добив на посочени и избрани от последния криптовалути.

Всички услуги по настоящия договор се осъществяват в „Центъра за колокация“ на дружеството и със средства на последното.

(2)          Под клиентско оборудване следва да се разбират компютри, сървъри, работни станции и/или други машини описани в двустранно изготвени приемо-предавателни протоколи между страните.

(3)          Под „Център за колокация“ на дружеството следва да се разбират използваните от него площи от недвижими имоти находящи се в село Столник (София).

(4)          Под средства на дружеството следва да се разбират наетите от последното лица, изградените търговски отношения с доставчици на електроенергия, мобилна свързаност и интернет, охрана и други необходими за предоставяне на услугите по ал.1, както и всички търговски партньори и сключени договори от дружеството, пряко или опосредено предоставящи изпълнение на посочената в ал.1 услуга.

(5)          Предоставянето на оборудването, неговото позициониране, редовното и изрядно свързване към услугата „колокация“ на дружеството се установяват с двустранно изготвен между страните приемо-предавателен протокол.

(6)          Клиента изрично декларира, че ще предоставя на дружеството оборудване, което е само и единствено негова собственост. При евентуален съдебен спор относно собствеността на предоставеното от клиента оборудване, дружеството има правото, до решаването му по надлежния ред, да задържи изцяло за сметка на клиента и при условията на отговорно пазене за него, предоставеното оборудване предмет на спора. В този случай правата и задълженията на клиента по настоящия договор се запазват, като дружеството се задължава да счита оборудването за такова на клиента до установяване на противното.

 

ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Настоящия договор е рамков и влиза в сила считано от датата на неговото подписване от страните.

(2) Предоставянето на услугите по настоящия договор се извършват от дружеството на месечна база, като всички цени за услугите са определени съобразно и с оглед на този срок. Последния започва да тече от датата на изготвянето на приемо-предавателния протокол, установяващ предоставянето на клиентското оборудване и неговата свързаност. Страните изрично договарят, че при последващо предаване на допълнително оборудване фиксирания срок започва да тече от датата на неговото предоставяне. След изтичането на месечния срок, започва нов отчетен период при всички условия на настоящия договор.

 

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. Дружеството предоставя услугата възмездно, при цена за услугата „колокиране“ определена от сбора на няколко компоненти, както следва:

(1)          Твърда сума в размер на 48лв (с ДДС) за позициониране на единица оборудване, осигуряването на неговата постоянна свързаност и охрана.

(2)          Сума за потребено количество електроенергия, състояща се от константна величина за потребен киловатчас електроенергия, за която страните уговарят твърд размер от 0,22лв (с ДДС) умножена по реално потребената електроенергия от клиентското оборудване на база изминал месец.

Чл. 4. Всички дължими се суми по чл.З от настоящия договор се заплащат ежемесечно по банков път по банкова сметка на дружеството: BG48UNCR70001524301535 до 3-то число на съответния месец, през който ще се предоставят услугите.

Чл. 5. (1) Страните изрично договарят, че крайната дължима се месечна сума за предоставяната услуга ще бъде изчислена съобразно условията на настоящия договор и на база реално предоставеното оборудване и неговите технически характеристики, установени с изготвения между страните приемо-предавателен протокол.

(2) Страните изрично се съгласяват, че първоначално дължимата се част от цената по чл.З, ал.2 от настоящия договор ще бъде изчислена на база общия сбор от техническите характеристики на клиентското оборудване за консумиране на електроенергия, определено при работа на максимална мощност при 24 часов работен ден умножено по дните от месеца, като страните приемат, че първоначалното изчисление се прави при месец състоящ се от 30 дни. В случай на реално потребено по-малко количество електроенергия разликата ще бъде прихваната от дължимата се част от цената за следващия месец, подлежащ на самостоятелно отчитане. В случай на реално потребено по-високо количество електроенергия, то последното ще бъде определено по правилата на чл.З, ал.2 и ще бъде дължимо със следващото месечно плащане.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 6. ДРУЖЕСТВОТО се задължава:

(1)          Да предоставя услугите по настоящия договор и Общите си условия с качеството, описано в последните, като се задължава да ги предоставя денонощно, седем дни в седмицата.

(2)          Да осигури на КЛИЕНТА и/или негови представители, посочени в предварително предоставен от КИЛЕНТА списък, контролиран физически достъп до оборудването на КЛИЕНТА, позиционирано в Центъра за колокация. Контролирания достъп е с предварително запазване на час и при представяне на валиден документ за самоличност.

(3)          Да осигури, за сметка на КЛИЕНТА устройства, които да установяват реално потребеното количество електроенергия от предоставеното клиентско оборудване.

Чл. 7. ДРУЖЕСТВОТО има право:

(1)          Да изключи електрозахранването към оборудването на КЛИЕНТА, в случай че КЛИЕНТЪТ забави дължимо плащане и не плати дължимата сума в срок до 7 дни, считано от крайния срок за плащане.

(2)          В случай на забавени плащания, дължими от КЛИЕНТА, ДРУЖЕСТВОТО може да упражни правото си на задържане върху цялото оборудване на КЛИЕНТА, считано от момента на изпадане в забава до окончателното изплащане на дължимите суми.

(3)          Независимо от клаузите по предходните точки, в случай че КЛИЕНТЪТ забави плащане с повече от 1 (един) месец, ДРУЖЕСТВОТО има право да демонтира и отстрани оборудването на КЛИЕНТА.

Чл. 8. КЛИЕНТЪТ се задължава:

(1)          Да ползва услугите, описани в чл. 1, ал. 1, от настоящия договор и Общите условия на дружеството, единствено за целите, изложени в последния, а именно добив на избрана от него криптовалута, без това да пречи на функционирането на оборудването на ДРУЖЕСТВОТО или на трети лица, разположено в Центъра за колокация.

(2)          Да заплаща в срок всички дължими се суми по настоящия Договор.

(3)          Да гарантира, че неговото оборудване отговаря на и се използва съгласно всички приложими стандарти за безопасност за съответния вид оборудване, както и всички други технически изисквания, и при поискване от страна на ДРУЖЕСТВОТО да предостави съответните документи и информация, удостоверяващи това. Както и че оборудването и софтуера, използвани от КЛИЕНТА, не нарушават каквито и да е права на интелектуалната или индустриалната собственост на ДРУЖЕСТВОТО или на трети лица.

(4)          Незабавно да уведомява ДРУЖЕСТВОТО за каквито и да е проблеми в правилното функциониране на оборудването си.

(5)          Да спазва всички приложими правила за безопасност.

Чл. 9. КЛИЕНТЪТ има право:

(1)          Оборудването му да бъде позиционирано от ДРУЖЕСТВОТО в Центъра за колокация на дружеството и да бъде опазвано с грижата на добрия търговец.

(2)          Оборудването му да бъде свързано към захранваща електрическа мрежа и е лектронна съобщителна мрежа, достъпа до които да бъде осигурен от ДРУЖЕСТВОТО.

(3)          На достъп до оборудването си съгласно посоченото по-горе в настоящия договор.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ на ДОГОВОРА

Чл. 10. Без да се нарушават други договорени между страните начини за прекратяване, настоящият Договор може да бъде прекратен частично (по отношение на конкретна услуга и/или част от оборудване) или напълно (по отношение на всички услуги и оборудване):

1.            По взаимно съгласие на страните направено в писмена форма.

2.            Едностранно, от една от страните чрез връчване на едномесечно предизвестие за прекратяване до другата страна.

3.            При всички случаи на прекратяване, за срока на предизвестието се дължат всички месечни такси.

 

Настоящият Договор е изготвен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от СТРАНИТЕ, като при подписването му, КЛИЕНТА изрично декларира, че е запознат с общите условия на ДРУЖЕСТВОТО публикувани на неговия уеб сайт.